1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITart Robert Klonowski z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Piłsudskiego 57A, 32-340 Wolbrom.
  2. ITart Robert Klonowski wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e- mail: odo@itart.dev w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi na rzecz ITart Robert Klonowski związane ze świadczona usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ITart Robert Klonowski
  6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ITart Robert Klonowski prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną (na adres e-mail: odo@itart.dev) lub pisemną.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez ITart Robert Klonowski w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego. Brak podania danych osobowych wymaganych przez ITart Robert Klonowski będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi
Copyright © 2016 - 2024 ITart Robert Klonowski
Realizacja : ITart.dev